கடவுள்

 * கடவுளும் சில கேள்விகளும் உங்கள் மனசாட்சியும்!!!