கடவுள் நம்பிக்கையை ஒழித்தால்....... அதன் பின்னணியில் உருவான கணக்கிலடங்காத மூடநம்பிக்கைகளும் உருத்தெறியாமல் அழிந்தொழியும்!!!

கடவுள்

 * கடவுளும் சில கேள்விகளும் உங்கள் மனசாட்சியும்!!!