சிலை வைத்துக் கடவுள்களை மனிதர்கள் ஆக்கும் மனிதர்கள்தான், மனிதர்களையும் கடவுளாக்கிச் சக மனிதர்களையே மூடராக ஆக்குகிறார்கள்!!!!!

கடவுள்

 * கடவுளும் சில கேள்விகளும் உங்கள் மனசாட்சியும்!!!