தேடல்!


Jan 4, 2016

பெண் புத்தி ‘நுண் புத்தி’!...ஒரு பக்க ‘நட்சத்திர’க் கதை!![இடுகை புதுசு]

பெண்கள் ஆண்களைவிடவும் அறிவில் சிறந்தவர்கள். அவர்கள் அடக்கப்பட்டதும் அவர்தம் அறிவு முடக்கப்பட்டதும் எழுதப்படாத சோக வரலாறு.

குமுதமே, உனக்கு என் நன்றி...நன்றி!