தேடல்!

நம் சம்மதம் இல்லாமலே நம்மைப் பிறப்பித்த கருணைக் கடவுள், நம் சம்மதம் இல்லாமலே சாகடிக்கவும் செய்கிறார். இது அநியாயம்!

Jul 14, 2015

ஒரு ‘தற்புகழ்ச்சி’ விளம்பரம்!.............‘தான் தற்புகழ்தல் தகுதியன்றே’!?

என் பழைய மடிக்கணினியின் Webcam Toy பதிவு செய்த தெளிவற்ற படங்கள்:

200 தமிழ் எழுத்தாளர்கள்/அறிஞர்கள் பற்றிய நூல்கள் பதிப்பிக்கப்பட்டுள்ளன.

நூலாசிரியருக்கும் பதிப்பாசிரியர்களுக்கும் பதிப்பகத்தார்க்கும் என் மனம் நிறைந்த நன்றி.

தங்கள் வருகைக்கும் என் நன்றி.